Siguria Ushqimore në Shqipëri

Projekti i financuar nga BE "Mbështetje për standardet e sigurisë ushqimore, veterinare dhe fitosanitare" në Shqipëri përfundoi më 30 Tetor 2023. Ky website nuk është më aktiv dhe i përditësuar.

Synimet e projektit, organizatat zbatuese dhe përfituesit.

Regjistri i Fermerit- Tokë e shëndetshme, për një jetë të shëndetshme! 

Aktivitete

Projekti për Siguri Ushqimore synon të forcojë më tej kornizën ligjore, organizimin, aftësinë e zbatimit dhe procedurat për të siguruar mbrojtjen e shëndetit të njerëzve, kafshëve dhe bimëve në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare dhe me afrimin e Shqipërisë me legjislacionin e BE-së.