Siguria Ushqimore në Shqipëri

"Mbështetje për standartet e sigurisë ushqimore, veterinarisë dhe fitosanitare" në Shqipëri" është një projekt 4-vjeçar i financuar nga Bashkimi Evropian me 5 milonë euro. Projekti zbatohet nga Autoriteti i Sigurisë Ushqimore i Irlandës në partneritet me Autoritetin e Ushqimit të Finlandës, Departamentin e Bujqësisë, Ushqimit dhe Marinës të Irlandës, si dhe Creative Business Solutions në Shqipëri.

Synimet e projektit, organizatat zbatuese dhe përfituesit.

Tokë e shëndetshme, për një jetë të shëndetshme!

Aktivitete

Projekti për Siguri Ushqimore synon të forcojë më tej kornizën ligjore, organizimin, aftësinë e zbatimit dhe procedurat për të siguruar mbrojtjen e shëndetit të njerëzve, kafshëve dhe bimëve në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare dhe me afrimin e Shqipërisë me legjislacionin e BE-së.