Siguria Ushqimore në Shqipëri

"Mbështetje për standardet e sigurisë ushqimore, veterinarisë dhe fitosanitare" në Shqipëri" është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian me 5 milonë euro. Projekti zgjat 57 muaj dhe zbatohet nga Autoriteti i Sigurisë Ushqimore i Irlandës në  partneritet me Autoritetin e Ushqimit të Finlandës, Departamentin e Bujqësisë, Ushqimit dhe Marinës të Irlandës, si dhe Creative Business Solutions në Shqipëri.

Synimet e projektit, organizatat zbatuese dhe përfituesit.

Regjistri i Fermerit- Tokë e shëndetshme, për një jetë të shëndetshme! 

Aktivitete

Projekti për Siguri Ushqimore synon të forcojë më tej kornizën ligjore, organizimin, aftësinë e zbatimit dhe procedurat për të siguruar mbrojtjen e shëndetit të njerëzve, kafshëve dhe bimëve në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare dhe me afrimin e Shqipërisë me legjislacionin e BE-së.