Lajme nga projekti

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU) dhe Projekti i Sigurisë Ushqimore Organizuan Seminarin mbi Etiketimin e Ushqimeve të Paketuara

06 Dhjetor 2021


Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU) dhe Projekti i Sigurisë Ushqimore organizuan sot një seminar mbi etiketimin e ushqimeve të paketuara si pjesë e fushatës ndërgjegjësuese "Mëso të lexosh ushqimin tënd".


Eventi i organizuar në formë hibride, në sallë dhe online, u ndoq nga operatorë të biznesit ushqimor dhe inspektorë të AKU-së dhe u fokusua në ofrimin e një pasqyrimi gjithpërfshirës të kërkesave të detyrueshme për etiketimin e ushqimeve të parapaketuara.


Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.434 “Për Etiketimin e Ushqimit dhe Informacionin e Konsumatorit” është përafruar me Ligjin e Bashkimit Evropian për ofrimin e informacionit ushqimor për konsumatorët (Rregullorja e BE-së 1169/2011). Ligji vendos përgjegjësinë mbi operatorët e biznesit ushqimor për të siguruar që informacioni ushqimor të jetë i saktë, i qartë dhe i lehtë për t'u kuptuar dhe nuk është çorientues.


Elaine Madden nga Projekti i Sigurisë Ushqimore prezantoi një përmbledhje të rregullave të BE-së dhe Romeo Boci nga AKU paraqiti shembuj konkretë duke evidentuar çështjet më të zakonshme të etiketimit të ushqimeve në Shqipëri.


AKU ka punuar ngushtë me Projektin e Sigurisë Ushqimore për përshtatjen e një broshure që jep informacione thelbësore mbi kërkesat e etiketimit për të ndihmuar operatorët e biznesit ushqimor të respektojnë detyrimet e tyre ligjore. Broshura do t'u shpërndahet bizneseve ushqimore nga AKU dhe mund të shkarkohet gjithashtu nga ky link: https://aku.gov.al/botime-ndergjegjesuese/


Me financimin e Bashkimit Evropian, Projekti “Mbështetje për Standartet e Sigurisë Ushqimore, Veterinare dhe Fitosanitare” vihet në zbatim nga një grup i udhëhequr nga Autoriteti i Sigurisë Ushqimore në Irlandë (FSAI). Grupi zbatues përfshin gjithashtu Autoritetin e Ushqimit në Finlandë, Departamentin e Bujqësisë, Ushqimit dhe Marinës në Irlandë, dhe Creative Business Solutions (CBS) në Shqipëri


Foto gjatë zhvillimit të Seminarit mbi Etiketimin e Ushqimeve të Paketuara